IRC Log Viewer » #firebreath » 2014-03-19

IRC Nick Time (GMT-7) Message
dan2 14:03 taxilian: howdy!
taxilian 14:03 hello
dan2 14:03 taxilian: how have you been?
taxilian 14:03 not bad. you?
not bad. you?